Gældende Vedtægter

 • 1 Grundejerforeningen

 

Stk. 1        Foreningens navn er:

GRUNDEJERFORENINGEN KINDVIG ENGE, Kindvig, Vordingborg Kommune.                    

Stk. 2        Foreningen er stiftet i henhold til deklarationerne tinglyst på sommerhusområdet, hvis oprindelige udstrækning fremgår af et af landinspektør P. Fløe Jensen, Vordingborg udarbejdet kort i 1:4000, dateret februar 1963, og omfatter dele af matrikelnumrene 5 a, 6 a og 7 a af Kindvig by, Mern sogn, samt matrikelnumrene 5 b, 6 c, 6 e, 7 b og 7 c samme steds. En mindre udvidelse med deraf følgende ændringer fremgår af et af civilingeniør Fischer-Rasmussen, Næstved ajourført kort i 1:1000, dateret  9. juni 1967.

Stk. 3        Samtlige grundejere er pligtige til at være medlemmer af foreningen. De opgiver til foreningens kasserer deres bopæl, og skal meddele bopælsforandring inden 14 dage efter denne.

 

 • 2 Grundejerforeningens formål

Stk. 1        Foreningens formål er blandt andet i overensstemmelse med de på ejendommen lyste servitutter og deklarationer at varetage medlemmernes fælles grundinteresser, såvel indadtil som udadtil.

Stk. 2        Varetage vedligeholdelse og drift af:

Veje og stier, fællesareal, parkeringsplads, ikke-kommunale vandløb, dræn samt havn, bade- og bådebro.

 

 • 3 Generalforsamlingen

Stk. 1        Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Stk. 2        Den ordinære generalforsamling afholdes i årets 2. kvartal. Regnskabsåret følger kalenderåret (i overgangen aflægges regnskabet for 2. halvår 2008 på næste generalforsamling, og regnskab for 2009 aflægges ordinært i 2010).

Stk. 3        Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel, ved brev til den af medlemmet opgivne helårsadresse. I indkaldelsen oplyses tid og sted samt dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra bestyrelsen, bortset fra forslag til valg, skal samtidig med indkaldelsen fremsendes til medlemmerne. Det reviderede årsregnskab tilsendes senest samtidig med indkaldelsen.

Stk. 4        Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes formandens helårsadresse senest 10 dage før.

Stk. 5        På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af sekretær
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Forelæggelser af det reviderede regnskab
 5. Forelæggelse af budget og vedtagelse af medlemmernes bidrag for det kommende år
 6. Forslag fra bestyrelsen eller andre medlemmer
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen (funktionstid 2 år, således at der er én på valg hvert år).
 9. Valg af 2 revisorer (funktionstid 1 år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (funktionstid 1 år)

Stk. 6        Afstemninger foretages som regel ved håndsoprækning, med mindre dirigenten finder anledning til at kræve skriftlig afstemning, eller sådan forlanges af bestyrelsen eller af halvdelen af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 7        På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme pr. parcel. Sammenlægges to eller flere af de oprindelige parceller, der grænser op til hinanden, betales dog fortsat to eller flere kontingenter, så det samlede antal parceller og kontingenter bibeholdes. Stemmeretten kan kun udøves personligt. Restanter har ikke stemmeret til generalforsamlingen.

Stk. 8        Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af mødte medlemmer, og afgørelse træffes i alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 9        Til vedtagelse af beslutning om ændring af lovene kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

Stk. 10      Er det nævnte antal medlemmer ikke til stede på generalforsamlingen, og har forslaget ikke opnået 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, er det bortfaldet, med mindre bestyrelsen inden 14 dage kalder til ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede.

Stk. 11      Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt, når det besluttes af bestyrelsen, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer til foreningens formand fremsætter skriftligt begæring derom, begæringen skal tillige indeholde angivelse af, hvad der på generalforsamlingen ønskes behandlet, samt hvilke forslag, der ønskes sat under afstemning ! Bestyrelsen skal inden 14 dage efter begæringens modtagelse indkalde generalforsamlingen.

Stk. 12      Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af mødets dirigent og sekretær – samt af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer og protokollen danner bevis for, hvad der er sket på generalforsamlingen.

 

 • 4 Bestyrelsen

Stk. 1        Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Kommunalbestyrelsen kan udpege en observatør med tale- og forslagsret.

Stk. 2        Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Hvis der afgår bestyrelsesmedlemmer i valgperioden, indtræder suppleanterne i de afgående bestyrelsesmedlemmers sted, og i samme funktionstid som de afgående medlemmer.

Stk. 3        Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med lovene. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden, og fører protokol over forhandlingerne, og af bestyrelsens trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 4        Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Et stillet forslag betragtes som bortfaldet i tilfælde af stemmelighed ved en afstemning.

Stk. 5        Kassereren fører foreningens regnskab og indkasserer alle ydelse, der er pålagt medlemmerne. Alle indbetalinger skal ske over girokonto eller bank. Kassereren må ikke ligge inde med mere end kr. 1.000,00 af foreningens midler. Overskydende beløb indsættes på foreningens bankkonto. Bestyrelsen fører en fuldstændig medlemsliste med angivelse af hvert medlems bopæl. Bestyrelsen kan oprette netbankkonto i anerkendt pengeinstitut. Kassereren kan via denne foretage betalinger, som dækker beslutninger i bestyrelsen. Andre udgifter betales af kassereren efter accept fra formanden, der også sikres adgang til at overvåge kontoen.

Stk. 6        Kassebogen skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Inden hvert års 1. februar afleveres årsregnskab til bestyrelsens formand, der tilstiller revisorerne det. Disse reviderer kritisk og talmæssigt regnskabet, forvisser sig om, at de opførte aktiver er til stede og indgiver deres revisionsbemærkninger til bestyrelsen. Revisorerne skal til enhver tid have adgang til kasseeftersyn.

Stk. 7        Bestyrelsen har ubetinget ret til at forpligte foreningen i alle dens anliggender, herunder for lån, som foreningen på generalforsamlingen har vedtaget at optage. For sådanne forpligtelser hæfter grundejerne solidarisk.

Stk. 8        Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Bestyrelsen stiller forslag om kontingent og indskud til foreningen, som dækker foreningens drift, administration, lån, anlæggelser og vedligeholdelse af dræn, fællesarealer og veje, samt til dækning af myndighedskrav. Desuden stiller bestyrelsen forslag til kontingent for bådpladsleje og indskud. Alle kontingenter og indskud samt gebyrer er pligtige betalinger. Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

Stk. 9        Forhøjelser af kontingenter, indskud og gebyrer træder i kraft ved første efterfølgende ordinære kontingentopkrævning. Ved udskrivelse af ekstrakontingent og bidrag fastsættes samtidig en betalingsfrist.

Stk. 10      Sådanne udgifter pålignes ligeligt til de enkelte parceller, uanset ejerforhold eller om disse er bebygget eller ej. Om forfaldstid og betalingsmåde, får så vidt angår medlemmernes bidrag til sådanne anlægs- og vedligeholdelsesudgifter, bestemmes af generalforsamlingen.

Stk. 11      Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private.

Stk. 12      Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at etablere forsøgsordninger, der skønnes at være til gavn for medlemmerne og at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. juridisk, administrativ eller anden påkrævet assistance.

Stk. 13      Til løsning af specielle opgaver kan nedsættes udvalg valgt af generalforsamlingen eller bestyrelsen. Udvalgsformanden vælges af udvalgsmedlemmerne. Bestyrelsen har ret til at udpege et bestyrelsesmedlem som observatør.

 

 • 5 Medlemmerne

Stk. 1        Som medlem kan kun optages grundejere, som er retmæssige ejere af parcellen. Indbetaling af kontingenter m.v. skal ske til den anviste konto, og kan kun ske med frigørende virkning, via en giro- eller bankoverførsel, med angivelse af indbetaler.

 

Stk. 2        Årskontingent samt eventuel leje af bådplads i Kindvig Lystbådehavn skal være kasserer i hænde senest sidste betalingsfrist fremsendt i indbydelsen til generalforsamlingen. Man har ikke stemmeret ved generalforsamlingen, hvis kontingentet ikke er betalt. Indbetalingen kan foregå enten på giro eller via bankoverførsel.

Stk. 3        Har et medlem ikke overholdt betalingsfristen (normalt 4 uger) for kontingentopkrævningen, fremsendes en rykkerskrivelse med en ny 14 dages betalingsfrist, og enhver rykker tillægges et gebyr på kr. 150,00. Overholdes rykkerskrivelsens betalingsfrist ikke, kan bestyrelsen udsende endnu en rykker, eller uden yderligere varsel iværksætte det skyldige beløb inddrevet ad retslig vej. Alle omkostninger bl.a. porto, salærer ved inkasso og til advokathjælp, samt bestyrelsens andre udgifter, betaler vedkommende restant skadesløst. Restancer eller anden gæld til foreningen medfører, at man ikke kan oppebære sin stemmeret på generalforsamlingen.

Stk. 4        Hvis et medlem afhænder sin parcel bortfalder medlemskabet, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

Stk. 5        Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted.

Stk. 6        Medlemskabet er først effektivt, når kontingentet er betalt. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig at udrede det skyldige beløb, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Når medlemskabet er effektivt, har det nye medlem medejendomsret til foreningens formue.

Stk. 7        Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i de på ejendommen tinglyste servitutter og deklarationer. Grundejerforeningens bestyrelse udøver den påtaleret, der er tillagt foreningen i servitutter og deklarationer.

Stk. 8        Restance samt anden gæld til foreningen medfører, at det pågældende medlems stemmeret suspenderes, indtil restance, gæld og eventuelle – i forbindelse med opkrævning -påløbne omkostninger er behørigt betalt.

 

 • 6 Generelle bestemmelser

Stk. 1        Græsklipning med motorklippere samt anden støjende brug af motordrevne havered-skaber, må kun finde sted hverdage mellem kl. 9 – 18, fredag 9 – 19, samt søn- og helligdage mellem 9 – 12.

Stk.2         Der er hastighedsbegrænsning overalt i sommerhusområdet på 20 km i timen.

Stk. 3        Ethvert medlem er forpligtet til at holde sin parcel i en sådan stand, at direkte spredning af ukrudtsfrø til naboparcellerne undgås. Overholdes dette ikke, skal bestyrelsen henvende sig herom til medlemmet, og anmode om at forholdet bringes i orden inden normalt 4 uger. Tilsidesættes denne frist kan bestyrelsen lade forholdet bringe i orden efter reglerne i stk. 4 for medlemmets regning. Reglerne i § 5 om betaling finder ligeledes anvendelse. Der kan yderligere overfor medlemmer, som ikke overholder svarfrister, eller gentagne påbud og lignende, opkræves særskilt ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.

Stk. 4        Ethvert medlem er undergivet foreningens love, herunder begrænsningerne i stk. 1 og stk. 2, således som de nu er vedtaget, eller som de senere på lovlig vis måtte blive forandret. Ethvert medlem er i øvrigt efter skriftlige henvendelser fra bestyrelsen pligtig at besvare disse skriftligt, normalt inden for en måned. Er der tale om særlige forhold eller skader, som skal afværges, kan der sættes en kortere frist. Er forholdet af akut betydning for foreningen eller/og til gene for andre medlemmer, eller nødvendige efter lovligt trufne beslutninger eller myndigheds-krav, kan bestyrelsen iværksætte nødvendige arbejder eller afværgeforanstaltninger. Medlemmerne er pligtige til at holde foreningen skadesløs for enhver udgift, og reglerne i § 5 er gældende herfor. Der kan yderligere overfor medlemmer, som ikke overholder svarfrister, eller gentagne påbud og lignende opkræves særskilt ekspeditionsgebyr på kr. 500,00.

Stk. 5        Enhver parcel er pligtig at aftage vand fra Sandvig Vandværk samt betale afgift og forbrug til vandværket efter vandværkets bestemmelser.

Stk. 6        Private brønde må ikke forefindes på parcellen.

Stk. 7        I Kindvig Enges sommerhusområde findes 3 typer veje:

 1. 8 meter vej = 5 meter vej og 1½ meter rabat på hver side
 2. 6 meter vej = 3 meter vej og 1½ meter rabat på hver side
 3. 4 meter vej = 2 meter vej og 1 meter rabat på hver side.

Grundejerforeningen varetager vedligeholdelse og drift af vejen, rabatten skal vedligeholdes af grundejeren. Rabatten skal være græsklædt, og der må ikke opstilles sten o.l., der kan medføre trafikmæssige problemer (se vejloven § 49 i lov om privat vej samt § 102 i lov om offentlig vej).

 1. 8 meter veje: Kløverbakken, Valmuevænget, Tjørnevænget, Poppelvænget, Drosselbakken, Kærsangervej, Lærkevej, Rørsangerkrogen.
 2. 5 meter veje: Hyldestien, Hasselstien.
 3. 4 meter veje: Fyrrekrogen, Mejsekrogen, Vibekrogen.

 

 • 7 Fællesarealerne

Under fællesarealerne hører lystbådehavn og engen omkring denne. Engen ved Kløverbakken. Parkeringspladsen på Engvej samt veje og stier i området.

Vedrørende fællesareal gælder følgende ordensregler:

Stk. 1        Al støjende adfærd er forbudt, såsom brug af radio, grammofon, fjernsyn, båndoptager og lignende med højtaler forsynede apparater samt brug af musikinstrumenter er forbudt. Kørsel med motorkøretøjer må kun foregå på vejene og på parkeringspladsen ved Engvej.

Stk. 2        Parkering af køretøjer af enhver art er forbudt på veje og rabatter. Parkering skal ske på parcellerne eller på den fælles parkeringsplads på Engvej.

Stk. 3        Camping og teltning er forbudt. For anbringelse af både ved den fælles både- og badebro samt på det tilstødende fællesareal udarbejdes specielle regler.

Stk. 4        Det er forbudt at beskadige den nuværende beplantning.

Stk. 5        Det pålægges hver enkelt grundejer og dennes gæster at undlade tilgrisning med papir og andet affald.

Stk. 6        Det er ligeledes forbudt at benytte såvel veje som det øvrige fællesareal som oplagsplads, hvad enten det er til materialer, skrald eller andet oplag.

Stk. 7        Bestyrelsen skal sørge for vedligeholdelse af fællesarealerne.

Stk. 8        Hunde skal føres i snor.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 21. september 2008

 

Til § 4 stk. 11 tilføjes:

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 28. maj 2010

 

Til § 6 tilføjes nyt afsnit:

Stk. 8        Hvis et medlem i forbindelse med nybyggeri eller om- og tilbygning samt brug af store lastvogne og tunge entreprenørmaskiner m.m. belaster vejen(e) eller rabatterne (fællesområder), så der opstår skader, er denne forpligtet til at genetablere vejen(e) eller rabatterne, så den/de fremstår i samme stand, som forud for skadernes opståen.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 3. maj 2013     

 

Til § 6 tilføjes nyt afsnit:

Stk. 9        Vedrørende dispensation fra bygningsbestemmelserne i § 4 i deklarationen, nævnt i vedtægternes § 1 stk. 2 gælder, at Grundejerforeningen Kindvig Enge accepterer de på parcellerne opførte bygninger, såfremt de overholder reglerne i gældende bygningsreglement samt lovgivningen på dette område.

 

Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 2. maj 2014